Iňlis görnüşi hepdelik sanly taýmer TE01UK-13A

Gysga düşündiriş:

MODEL: TE01UK-13A

MKJHG

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Başlangyç amal

1. Taymeri adaty 230 wolt rozetkasyna dakyň we tok açyň.Oryat ätiýaçlyk batareýasyny zarýadlamak üçin takmynan 14 sagat goýuň.
2. Zarýad berlenden soň ruçka ýa-da galam ýaly ýiti zat bilen RESET düwmesini basyp, häzirki ähli maglumatlary arassalaň.
3. Taymer indi ulanmak üçin gurulmaga taýyn.

Häzirki wagty bellemek

1. CLOCK / CD düwmesini basyň we saklaň, şol bir wagtyň özünde hakyky gün görkezilýänçä WEEK düwmesini basyň.Häzirki sagat ýa-da minut görkezilýänçä HOUR ýa-da MIN düwmesini basyp dowam etdiriň.Sazlanylanda, çalt öňe sürmek üçin Hepde, HOUR ýa-da MIN düwmeleri saklanyp bilner.
2. Iki düwmäni goýberiň.Hepde we wagt kesgitlener.
3. Nädogry wagty täzeden düzmek üçin ýokardaky ädimleri gaýtalaň.

Programmalary düzmek

Maslahat: Programmalaryňyzy barlanyňyzda, esasanam blok opsiýasyny ulananyňyzda sazlamalaryň bir-birine gabat gelmeýändigine göz ýetiriň.Programma sazlamalarynyň bir-birine gabat gelmegi bar bolsa, ON ýa-da OFF taýmer programma belgisi bilen däl-de, programma wagtyna görä ýerine ýetiriler.“OFF” programmasy “ON” programmasyndan ileri tutulýar.
1. TIMER düwmesini basyň we goýberiň.LCD ON_1 görkezýär.Ilkinji ON sazlamasyny indi edip bolýar.
2. Günüň ýa-da günüň blokyny bellemek üçin WEEK düwmesini basyň.HOUR we MIN düwmesini basyp wagt belläň.
3. Ilkinji ON sazlamasyny gutarmak we ilkinji OFF sazlamasyna girmek üçin TIMER düwmesini ýene bir gezek basyň.LCD OFF_1 görkezýär.Ilkinji Öçürmek üçin 2-ni gaýtalap
4. Ilkinji OFF sazlamasyny gutarmak we 2-nji ON sazlamasyna girmek üçin TIMER düwmesini ýene bir gezek basyň.Galan sazlamalary programma etmek üçin 2 we 3-i gaýtalaň.TIMER düwmesini basyň we çalt öňe girmek üçin 2 sekunt saklaň.
5. Sazlamalary tamamlandan soň, CLOCK / CD düwmesine basyň.Taymer işlemäge taýyn.Mysal: Taýmer ON 17: 15-de we her gün 22:30
a.TIMER-i bir gezek basyň we goýberiň.LCD ON_1 görkezýär
b.LCD "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU" görkezýänçä WEEK basyň
c.LCD sagat 5: 00-da ýa-da 17: 00-a çenli HOUR basyň
d.LCD 5: 15-de ýa-da 17: 15-de görkezilýänçä MIN basyň
e.TIMER-i ýene basyň we goýberiň.LCD OFF_1 görkezýär
f.LCD "MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU", 10: 30PM ýa-da 22:30 görkezýänçä ýokardaky b, c we d gaýtalaň.

El bilen açmak / Awto / El bilen öçürmek

Programma sazlamalarynda iş rejelerini üýtgedip bolmaz.
1. Üç reesimi öz gezeginde yzyna öwürmek üçin MODE düwmesini basyň.
2. Programmalar diňe AUTO re iniminde ýerine ýetirilip bilner.AUTO saýlananda, taýmer programmalar hökmünde işleýär.MANUAL ON ýa-da MANUAL OFF re modeiminde ähli programmalar hasaba alynmaýar we taýmer işlemeýär.MANUAL ON re modeimi saýlananda, güýç çykarylyşy hemişe açyk.MANUAL OFF re modeimi saýlananda, elektrik togy hemişelik öçýär.
3. Re modeim MANUAL ON-dan AUTO-a öwrülende, taýmer MANUAL ON sazlamasyny indiki taýmer sazlamasyna çenli dowam etdirer.

Jikme-jik önümiň beýany

● Günde 16 ON / OFF
Ground grounder çeňňegi bilen
● Min.Wagt bellemek: 1 minut
● Işleýän naprýa .eniýe: 230V / 50Hz
● Maks.Bellenen wagt: 7 gün ·
Current Maks akymy: 13A / 10A
● 12/24 sagat üýtgeýär ·
● Maks Power3000W / 2300W

Ni Ni-MH zarýad berilýän batareýa bilen.
● Şahadatnama: CE.RoHS2.0.REACH, PAHS
Andom Tötänleýin funksiýa bilen
"" Hasaplamak "we" hasaplamak funksiýasy "bilen.
Count Hasaplama wagty: 100 sagatdan 1 sekunt.
Power Güýç görkezijisi bilen
Children Çagalary goraýjy bilen

Iňlis görnüşi hepdelik sanly TimerTE01UK-13A
Iňlis görnüşi hepdelik sanly TimerTE01UK-13A
Iňlis görnüşi hepdelik sanly TimerTE01UK-13A

Spesifikasiýa

Bukja grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 9,7 kg
NW 6.6kg
Kartonyň ululygy 33 * 28 * 39 sm
Şahadatnamalar CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03