Nemes görnüşi hepdelik sanly taýmer TE01GE-16A

Gysga düşündiriş:

MODEL: TE01GE-16A

LKJ

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

 

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Düşündiriş

● Günde 16 ON / OFF
Ground grounder çeňňegi bilen
● Min.Wagt bellemek: 1 minut
● Işleýän naprýa .eniýe: 230V / 50Hz
● Maks.Bellenen wagt: 7 gün ·
Current Maks akymy: 16A / 10A
● 12/24 sagat üýtgeýär ·
● Maks Power3680W / 2300W

Ni Ni-MH zarýad berilýän batareýa bilen
● Şahadatnama: CE.RoHS2.0.REACH, PAHS
Andom Tötänleýin funksiýa bilen
"" Hasaplamak "we" hasaplamak funksiýasy "bilen.
Count Hasaplama wagty: 100 sagatdan 1 sekunt.
Power Güýç görkezijisi bilen
Children Çagalary goraýjy bilen

TE01GE-16A-2
TE01GE-16A-1
TE01GE-16A-5

Klawiaturanyň kesgitlemesi

1. Gaýtadan dikeltmek: Häzirki wagty we ähli programmalary goşmak bilen ähli maglumatlary ýatda saklaň.
2. RANDOM: Tötänleýin funksiýany düzüň ýa-da ýatyryň.
3. SÖKGI / CD: Hepdelik, SAGAT, MIN düwmeleri bilen birleşdirilen häzirki wagty düzüň.TIMER düwmesi bilen birleşdirilen 12 ýa-da 24 sagat re modeimini saýlaň.MODE düwmesi bilen bilelikde tomusky funksiýany işjeňleşdiriň.
4. WAGT: Hepde, HOUR, MIN düwmeleri bilen birleşdirilen programmalary düzüň.“CLOCK” düwmesi bilen birleşdirilen 12 ýa-da 24 sagat re modeimini saýlaň.
5. MOD: Taýmeriň ON / AUTO / OFF işlemegini saýlaň.
6. Hepde: CLOCK / CD düwmesi bilen birleşdirilen hepdäni düzüň.
7. SAGAT: CLOCK / CD düwmesi bilen birleşdirilen sagady düzüň.
8. MIN: CLOCK / CD düwmesi bilen birleşdirilen minut belläň.
9. Arassalamak: programmalaryň sazlanyşynyň maglumatlaryny arassalamak.
10.CD (COUNT DOWN): CD funksiýasyny işlediň ýa-da duruzyň

Umumy aýratynlyklar

1. 1 minutlyk ädim bilen 16 topar ON / OFF programmalary.
2. MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF saýlanyp bilner.
3. 12/24 sagat re modeimi saýlanyp bilner.
4. Ikinjisi bilen uly LCD displeý.
5. Tomus wagty bar.
6. Ir sagat 6: 00-dan ir sagat 6: 00-a çenli tötänleýin ON / OFF bilen tötänleýin işlemek.
7. Günüň 16 sany kombinasiýasy ýa-da aşakdaky günler bar:
MO, TU, BIZ, TH, FR, SA, SU
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
MO, TU, BIZ, TH, FR
SA, SU
MO, TU, BIZ, TH, FR, SA
MO, BIZ, FR
TU, TH, SA
MO, TU, BIZ
TH, FR, SA
MO, BIZ, FR, SU
8. Iň köp 99 sagat 59 minut 59 sekunt CD (COUNT DOWN) gyzykly

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 9.32 kg
NW 6.24 kg
Kartonyň ululygy 36 * 28 * 39 sm
Şahadatnamalar CE

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Önümiň görkezilmegi

Hyzmatlarymyz

A. Wagtlaýyn gowşuryş wagty:
Sargydyňyzy gowy guralan önümçilik meýilnamamyza ýerine ýetirýäris, wagtynda tabşyrmagyň wagtyny üpjün edýäris.
Sargydyňyz doldurylmazdan ozal önümçilik hasabaty.
Sargyt iberilen badyna size iberiş habarnamasy we suratlar.
B. Satuw hyzmatyndan soň:
Harytlary alanymyzdan soň iýmitiňize ýokary üns berýäris.
Harytlar gelenden soň iki ýyl kepillik berýäris.
Ömürboýy ulanyp boljak ähli bölekleri wada berýäris.
Şikaýatyňyzy 48 sagadyň dowamynda oňyn ýagdaýda yzyna alýarys.
C. Hünär satuwy:
Bize iberilen her bir soraga ýokary baha berýäris, çalt bäsdeşlik teklibini üpjün edýäris.
Tender teklipleri üçin müşderi bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Necessaryhli zerur resminamalary beriň.
Biz inerener toparynyň ähli tehniki goldawy bilen satuw toparydyrys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03