Fransuz görnüşi Hepdelik sanly taýmer TE01NF-16A

Gysga düşündiriş:

MODEL: TE01NF-16A

JHGF

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Aýratynlyklary
- Her gün Maks 16 ON & 16 OFF buýruklary.
- Switeke-täk kommutasiýa güni we gün toparlary bir buýrugy ulanýarlar.(Hepdede Maks 112 ON & 112 OFF buýruklary)
- 1 minut ~ 7 gün aralygy.
- 12/24 sagat formaty
- Tomus wagty (DST)
- El bilen / wagtlaýyn / tötänleýin / hasaplaýyş wyklýuçatel amallary
- Dürli aýlawlar: dayeke gün: MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU
Her gün: MO, TU, BIZ, TH, FR, SA, SU
Iş güni: MO, TU, BIZ, TH, FR
Dynç güni: SA, SU
Sundayekşenbe gününi aýyryň: MO, TU, WE, TH, FR, SA
Beýleki sikller: MO, BIZ, FR.-> TU, TH, SA.-> MO, TU, BIZ.->
TH, FR, SA-> MO, BIZ, FR, SU

Keyborad
1.1 Gaýtadan dikeltmek: Häzirki wagty we ähli programmalary goşmak bilen ähli maglumatlary ýatda saklaň.
1.2 RANDOM: Tötänleýin funksiýany düzüň ýa-da ýatyryň.
1.3 RST / RCL: Programmalary ýok ediň ýa-da ýok edilen programmalary ýada salyň.
1.4 CLK / CD: Hepdelik, Sagat, MIN düwmeleri bilen birleşdirilen häzirki wagty düzüň.12 ýa-da saýlaň
24 sagat re modeimi TIMER düwmesi bilen birleşdirildi.Tomus paslyny işjeňleşdiriň
MODE düwmesi bilen birleşdirildi.Hasaplamany başlamak ýa-da ýatyrmak üçin CD düwmesini basyň.
1.5 WAGT: Hepde, HOUR, MIN düwmeleri bilen birleşdirilen programmalary düzüň.CLK / CD düwmesi bilen birleşdirilen 12 ýa-da 24 sagat re modeimini saýlaň.Hasaplamany duruzanyňyzda, tertibe gaýdyp geliň, soňra bolsa Hepde, Sagat, MIN düwmeleri bilen sanamagy düzüň.
1.6 MOD: Taymeriň işleýiş usullaryny saýlaň.Hasaplamany belläniňizde, hasaplamany açyň / öçüriň.
1.7 Hepde: CLK / CD ýa-da WAGT düwmesi bilen birleşdirilen hepdäni düzüň.
1.8 SAGAT: CLK / CD ýa-da WAGT düwmesi bilen birleşdirilen sagady düzüň.
1.9 MIN: CLK / CD ýa-da WAGT düwmesi bilen birleşdirilen minut belläň.
1.10 Düwmeleri basyp saklaň, tizligi sekuntda 8 gezek düzüň.
1.11 Kombinasiýa düwmeleri: sanamak re toimine CLK / CD + RST / RCL, 12 ýa-da 24 sagat re modeimini saýlamak üçin CLK / CD + WAGT, tomus wagtyny başlamak ýa-da ýatyrmak üçin CLK / CD + MOD.

Başlangyç amal
2.1 Taýmeri yzygiderli bahalandyrylan tok rozetkasyna dakyň we tok açyň.Oryat ätiýaçlyk batareýasyny zarýadlamak üçin takmynan 14 sagat goýuň.
2.2 Zarýad berlenden soň ruçka ýa-da galam ýaly ýiti zat bilen RESET düwmesini basyp, ähli häzirki maglumatlary arassalaň.
2.3Taýmer indi ulanmak üçin gurulmaga taýyn.

Sagady düzüň
CLOCK düwmesini basyp saklaň we gün bellemek üçin WEEK düwmesini basyň, soňra basyň
Sagady bellemek üçin HOUR düwmesini, minut bellemek üçin MINUTE düwmesini basyň.Dogry wagt alanyňyzda sagat düwmesini goýberiň.

Öçürmek wagtyny açmak / öçürmek
4.1 Taymer rozetkasyny elektrik togundan aýryň, wagty girizmek üçin TIME düwmesini basyň
tertibi düzmek.
4.2 Günüň ýa-da günleriň toparyny saýlamak we aýlamak üçin WEEK düwmesini basyň.
4.3 Sagady bellemek üçin HOUR düwmesini basyň.Minut bellemek üçin MINUTE düwmesini basyň.
4.4 Soňky sazlamany aýyrmak ýa-da dikeltmek üçin RST / RCL düwmesini basyň.
4.5 Indiki buýruga geçmek we 3.2 - 3.4 ädimleri gaýtalamak üçin TIME düwmesini ýene bir gezek basyň.
4.6 Hiç bir düwme 15 sekunt basylmady = çykyş gurnama.CLK / CD düwmesini basmak hem mümkin
çykyş gurnama.
Maslahat: Programmalaryňyzy barlanyňyzda, esasanam blok opsiýasyny ulananyňyzda sazlamalaryň bir-birine gabat gelmeýändigine göz ýetiriň.Programma sazlamalarynyň biri-birine gabat gelmegi bar bolsa, taýmer
ON ýa-da OFF programma belgisi boýunça däl-de, programma wagtyna görä ýerine ýetiriler.
“OFF” programmasy “ON” programmasyndan ileri tutulýar.Mysal üçin, 1-nji wyklýuçateli düzüň
programma 12:00 Duşenbe, şeýle hem 8-nji öçürmek programmasyny Duşenbe 12:00 belläň we şol bir wagtyň özünde 9-njy wyklýuçatel belläň, hakyky wagt duşenbe 12: 00-a gelende, bu önüm 8-nji öçürmek programmasyny ýerine ýetirer.

Sanamak
5.1 RST / RCL düwmeleri bilen CLK / CD basyň, ekranda SET / CD / ON görkezilýär, sanalmaga başlaň.Iň köp sanalýan döwür 99 sagat 59 minut 59 sekunt.
5.2 Sagady bellemek üçin HOUR düwmesini basyň, MINUTE düwmesi minut, WEEK düwmesi ikinji ýerde durýar.
5.3 Sazlamak wagtynda RST / RCL basyň, sazlamany pozup bilersiňiz, tizlik düwmesine degişli düwmäni basyp bilersiňiz.
5.4 Hasaplamak ýa-da öçürmek üçin MODE basyň.Bellenen hasaplamany öçüriň.
5.5 Hasaplanylandan soň, sanamaga başlamak üçin CLK / CD basyň, ekranda SET görkezilmeýär.
5.6 Hasaplamany işledeniňizde, sanamagy duruzmak üçin CLK / CD basyň, sanamagy bellemek üçin TIME basyň, sanamak wagty bilen SET ekrany görkeziň.
5.7 Hasaplamany belläniňizde, önüm kadaly ýagdaýda saklanýar, hasaplaýyş wagty gutarandan soň öçüriň.
5.8 Hasaplamany öçüreniňizde, önüm kadaly ýagdaýda saklanýar, hasaplaýyş wagty gutarandan soň açyň.
5.9 Ikisem sanalýan we öçürilen, yzygiderli wagt bellemegi teklip edýär.Mysal üçin, hasaplamany 1:23:45, sanama 2:45:30 belläň.1-nji döwürden soň sanamaga başlaň
1:23:45, öçüriň.2-nji döwür 2: 45: 30-dan soň, programma boýunça 1-nji sanamaga başlaýar we bu aýlawy dowam etdirýär.

Wi-Fi akylly rozetka

● Günde 16 ON / OFF
Ground grounder çeňňegi bilen
● Min.Wagt bellemek: 1 minut
● Işleýän naprýa .eniýe: 230V / 50Hz
● Maks.Bellenen wagt: 7 gün
Current Maks akymy: 16A / 10A
● 12/24 sagat üýtgeýär
● Maks Power3680W / 2300W

Ni Ni-MH zarýad berilýän batareýa bilen.
● Şahadatnama: CE.RoHS2.0.REACH, PAHS
Andom Tötänleýin funksiýa bilen
● "sanamak" we "sanamak funksiýasy" bilen.
Count Hasaplama wagty: 100 sagatdan 1 sekunt.
Power Güýç görkezijisi bilen
Children Çagalary goraýjy bilen

IMG_1183
IMG_1184
IMG_1185

Spesifikasiýa

Bukja Grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 9,25 kg
NW 6.16kg
Kartonyň ululygy 36 * 28 * 39 sm
Şahadatnamalar CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Hyzmatlarymyz

A. Wagtlaýyn gowşuryş wagty:
Sargydyňyzy gowy guralan önümçilik meýilnamamyza ýerine ýetirýäris, wagtynda tabşyrmagyň wagtyny üpjün edýäris.
Sargydyňyz doldurylmazdan ozal önümçilik hasabaty.
Sargyt iberilen badyna size iberiş habarnamasy we suratlar.
B. Satuw hyzmatyndan soň:
Harytlary alanymyzdan soň iýmitiňize ýokary üns berýäris.
Harytlar gelenden soň iki ýyl kepillik berýäris.
Ömürboýy ulanyp boljak ähli bölekleri wada berýäris.
Şikaýatyňyzy 48 sagadyň dowamynda oňyn ýagdaýda yzyna alýarys.
C. Hünär satuwy:
Bize iberilen her bir soraga ýokary baha berýäris, çalt bäsdeşlik teklibini üpjün edýäris.
Tender teklipleri üçin müşderi bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Necessaryhli zerur resminamalary beriň.
Biz inerener toparynyň ähli tehniki goldawy bilen satuw toparydyrys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

“Timer Switch” ulanyjylaryň wagtyny kesgitlänine görä dürli güýçli enjamlaryň güýjüni awtomatiki açyp we öçürip biler.
Awtomatiki towuk saklanýan jaýyň gapysynda, balyk iýmitlendirijisinde, awtomatiki gyzdyryşda, çyra gutusynda, neon çyralarynda, suw gyzdyryjyda, suw dispenserinde, janköýerlerinde, öýjükli telefon zarýad berijilerinde, aşhana enjamlarynda, radio, telewizorda, köçe çyralarynda we ş.m. giňden ulanylyp bilner.
Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

2015-nji ýylda döredilen NINGBO ROYOUNG ELEKTRON TEXNOLOGI COA COLTD, Uzakdan Dolandyryş Soketleri üçin hünärmen R&D öndürijisi bolan Ningbo Hytaýda ýerleşýär.Wagt kommutatorlary.Elektrik hasaplaýjylary.Wi-Fi akylly rozetkalar.Akylly lampalar gorag rozetkalary we ş.m.
Önümlerimiz innowasiýa we döwrebap dizaýna we ýokary tehnologiýa esaslanýar we tejribeli tehniki inersenerlerimiz we ökde hünärmenlerimiz bilen buýsanýarys.Her ýyl bazara 6-a golaý täze önüm çykarylýar.
Önümlerimiziň köpüsinde CE , R & TTE, GS, TUV , SAA , KC , ROHS we ş.m. tassyklamalary bar.Önümler EUB, Gündogar-Günorta Aziýa, Orta Aziýa we ş.m.
kompaniýasy
Halkara hil ulgamyna laýyklykda hil dolandyryş ulgamynyň doly toplumyny döretdik.Önümiň hili kompaniýanyň durmuşy, önümiň hilini we hünär tehnologiýasynyň derejesini ýokarlandyrmak, arkaýynlyk, halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklanan CE şahadatnamasyny geçdik.
Bäsdeşlik bahasy bilen ýokary hilli önümleri hödürlemäge bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyzyň ähli taraplaýyn hyzmaty, beýleki üpjün edijilerden tapawutlanmaga mümkinçilik berýär.Iň ýokary tehniki öndürijilik we önümiň hili, we biologiki barlaghana üpjünçiligi üçin toplumlaýyn hyzmatlaryň global üpjünçilik zynjyry ulgamyna netijeli hyzmat üstünlikleri bilen.
Kompaniýa, merkezi dolandyryş düşünjesine eýerýär, işgärleriň döredijilik we subýektiw hereketini doly ýerine ýetirýär we işgärler üçin giň ösüş platformasyny döredýär.Kompaniýa ýokary hilli önümiň hiline we tygşytlylyga eýerýär, OEM we ODM ýaly birnäçe kooperatiw reesimlerini işjeň alyp barýar, jemgyýete has tygşytly önümleri hödürlemäge çalyşýar we her kimiň kompaniýa goşulmagyny tüýs ýürekden garşylaýar!

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.

4-nji sorag: Kepillik näme?

J: 2 ýyl


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03