Iňlis görnüşi 24 sagat mehaniki taýmer TM22UK

Gysga düşündiriş:

MODEL: TM22UK

JGHFKUY

Üpjünçilik ukyby
Üpjünçilik ukyby: aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek
Gaplamak maglumatlary: grafiki karton, 8 sany / içki guty, 48 sany / daşarky karton
Port: Ningbo / Şanhaý
Gurşun wagty:
Est.Wagt (günler) 60 Gepleşik edilmeli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

24 sagat mehaniki elektron taýmer German Europeanewropa rozetkasynyň wagt wyklýuçateli

Aýratynlyklary:

24 sagatlyk kiçi mehaniki taýmer kiçi göwrümli, täze görnüş.Iň azyndan 30 minut düzüň.Simpleönekeý toplumyň üsti bilen wagtyňyzy kesgitläp bilersiňiz
Durmuşyňyzy amatly, energiýa tygşytlaýan goşa effekt getirmek üçin her gün 24 sagat aýlaw awtomatiki usulda öçürilýär we öçürilýär!

Iň az kesgitlenen 30 minut, başlanyndan bir gün geçmän, her gün bellenen wagtyňyzy awtomatiki usulda ýerine ýetirer!

Ulany:
Elektrik suw gyzdyryjy elektrik suw gyzdyryjy güýji, şonuň üçin 24 sagat güýç.Gaýtalanýan köp energiýa sarp edilişini aňladýar
ýyladyş.Taymer dolandyryşy arkaly, durmuşyň kanunlaryna görä, elektrik suw gyzdyryjysyny kesgitlenen wagt aralygynda kesgitläň
tok gyzdyrmak, ikisem elektrik toguny tygşytlamak üçin garaşmaly däl!

Suw çüwdürimlerini içmek 24 sagat güýç, diňe bir gaýtalanýan ýyladyşda, gaýtalanýan ýyladyşda diňe köp elektrik sarp etmek däl
6 sagatdan gowrak suw nitrit öndürer, uzak wagtlap içmek, damar kesellerine sebäp bolup, rak keseline sebäp bolup biler.Ulany
energiýa tygşytlamak bilen maşgalanyň saglygyny goramak üçin wagty öçürmek zerurlygyna görä taýmer, hakykatdanam ikisini hem ediň!

Daş-töweregiňizdäki beýleki ownuk durmuş enjamlary, tüwi bişirijiler, akwariumlar, gyzdyryjylar ýaly beýleki öý enjamlary öçürilip bilner.
amatlylyk getirmek üçin energiýa tygşytlamaga yzygiderli başlaň!Irden porsy indi ir däl;elektrik ýorgan bilen gyş

Wi-Fi akylly rozetka

● Günde 48/24 ON & OFF
● Min.Göçürmek wagty: 15/30 minut
● Maks.Gurnama wagty: 24 sagat
● Işleýän naprýa .eniýe: 230V / 50Hz
Children Çagalary goraýjy bilen

Ground grounder çeňňegi bilen
Current Maks akymy: 13A
● Iň ýokary güýji: 2990W
● Şahadatnama: CE.RoHS2.0.REACH, PAHS

TM22UK
TM22UK
TM22UK

Spesifikasiýa

Bukja grafiki karton
Qty / guty 8 sany
Qty / ctn 48 sany
GW 9.4kg
NW 6.24 kg
Kartonyň ululygy 35 * 29 * 36 sm
Şahadatnamalar CE

Önümiň görkezilmegi

Satyş nokady

1. highokary hil
2. Amatly baha
3. Önümleriň uly dürlüligi
4.Güýçli dizaýn
5. Daşky gurşawa arassa tehnologiýa

Her önüm seresaplylyk bilen ýasalýar, sizi kanagatlandyrar.Önümlerimizdäki önümlerimize berk gözegçilik edildi, sebäbi

diňe size iň gowy hil bermek üçin, özümizi ynamly duýarys.Productionokary önümçilik çykdajylary, ýöne uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz üçin arzan bahalar.

Dürli saýlawlar bolup biler we ähli görnüşleriň bahasy birmeňzeş ygtybarly.Soragyňyz bar bolsa, bizden soraň.

Hyzmatlarymyz

1. Habaryňyzy alanyňyzdan soň, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris
2. Size hyzmat hödürlemek üçin hünärmen satuw toparymyz bar
3. Kepillik wagty we satuwdan soňky hyzmat hökmünde 2 ýyl teklip ediň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ghfiuty

Haryt amaly

Ghfiuty

Önüm öndürmek

Ghfiuty

Kompaniýanyň tertibi

kompaniýasy

Şahadatnama

6048261.03-AOC-V1.3_00

6056341.01-AOC V1.1_00

6056343.01-AOC_00

6056343.02-AOC_00

6056343.03-AOC_00

6056345.01-AOC_00

6066833.01-AOC_00

Sorag-jogap

1-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?
J: T / T.
2-nji sorag.Aramyzda uzak wagtlap iş gatnaşyklaryny nädip ýola goýmaly?
J: Müşderilerimiziň girdejisini ätiýaçlandyrmak üçin ýokary hilli önümleri we örän bäsdeşlik bahasyny hödürleýäris.
3-nji sorag.Haýsy iberiş şertlerini saýlap bileris?
J: Deňizde, howa arkaly, saýlawlaryňyza gyssagly eltip bermek arkaly bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler

  Habarnamamyza ýazylyň

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  Bizi yzarla

  sosial mediýamyzda
  • sns01
  • sns02
  • sns03